Przeprowadzonych na podstawie Uchwały Nr XIX/233/2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gorzowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
I. Przedmiot konsultacji i podmiot odpowiedzialny za ich przeprowadzenie
1.    Przedmiotem konsultacji były projekty:
1)    Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok  2020;
2)    Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2020.
2.    Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Spraw Społecznych.
 
II. Przebieg konsultacji:
1.    Konsultacje trwały od 2 do 23 września 2019 r. i były prowadzone w następujących formach:
1)    zbieranie uwag na piśmie  w terminie od 02.09. 2019 r. do 23.09. 2019 r.;
2)    osobisty dyżur konsultacyjny w siedzibie organizacji pozarządowej w dn. 11.09. 2019 r.;
3)    spotkanie konsultacyjne w dn. 18.09. 2019 r.
2.    Projekty ww. programów,  będące przedmiotem konsultacji, dostępne były w terminie od 02.09. 2019 r. do 23.09. 2019 r. w następujących miejscach:
1)    na stronie internetowej Miasta: www.gorzow.pl ;
2)    w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe/ Konsultacje”;
3)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4;
4)    w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych, ul. Teatralna 26.
 
Załącznik nr 1 do niniejszego raportu zawiera zestawienie zebranych opinii, uwag i rekomendacji uczestników konsultacji  wraz z ich rozpatrzeniem.
 
Sylwia Bronka
Wydział Spraw Społecznych
 
Fot. Archiwum UM

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki