Image

Przypominamy procedury dotyczące znalezienia padłego dzika oraz bioasekuracji

Występowanie ASF wśród dzików może stanowić zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, z tego powodu powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem akcji informacyjnej jest wsparcie działań, zmierzających do eliminacji wirusa poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF.

Ścisłe przestrzeganie tych wytycznych ma na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyka wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jednakże, w przypadku znalezienia zwłok dzika zabitego w wyniku kolizji drogowych (w pasie drogowym lub w pobliżu), informację taką należy również zgłosić do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Czynności podejmowane po znalezieniu padłego dzika:

odpowiednie oznakowanie miejsca znalezienia zwłok dzika np. za pomocą taśmy rozpiętej na pniach drzew na wysokości ok. 1,5 m lub za pomocą tyczki/patyka z chorągiewką w celu łatwiejszej identyfikacji miejsca znalezienia padłego dzika;
powstrzymanie się od dotykania zwłok dzika i pozostawienie ich w miejscu znalezienia;
zgłoszenie faktu i miejsca znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (w tym, np. charakterystyczne punkty orientacyjne), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych w danym miejscu zwłok dzików, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);
w czasie działań nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych
w lesie;
należy pamiętać, iż zgodnie z rozporządzeniem z dnia 6 maja 2015 w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń  na obszarach o największym zagrożeniu ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym odkażanie rąk i obuwia;
należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po znalezieniu padłego dzika, nie wchodziła do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywała czynności związanych z obsługą świń;
dodatkowo należy pamiętać iż, zgodnie z ww. rozporządzeniem na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF zakazuje się wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.

 

W związku z kolejnymi ogniskami i przypadkami ASF w Polsce i realnym zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w powiecie gorzowskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim informuje o konieczności rygorystycznego przestrzegania:
- zasad bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie
- zasad przeciwepizootycznych podczas polowań na dziki
- obowiązku natychmiastowego telefonicznego zgłaszania do Inspektoratu w Gorzowie Wielkopolskim:
a) każdego przypadku zaobserwowania nietypowego zachowania dzika przed odstrzałem,
b) każdego przypadku znalezienia zwłok dzików,
c) każdego przypadku znalezienie porzuconych zwłok świń.
 
 


Artykuły promocyjne

Powiat Gorzów Wielkopolski: Zabezpiecz się przed Afrykańskim Pomorem Świń (ASF)