Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. po raz kolejny przystąpiło do Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. W ramach tego programu od czerwca realizowany jest projekt ,,Pokonać przemoc”. Główny cel wspólnych działań profilaktycznych to podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, a przede wszystkim przeciwdziałanie tej przemocy oraz kompleksowe wsparcie osób uwikłanych w przemoc.

Projekt „Pokonać przemoc” realizowany w okresie od czerwca do grudnia 2018r. to propozycja dla mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. W ramach projektu zaplanowano:

  •  Od czerwca 2018 roku konsultacje i porady dot. przeciwdziałania przemocy za pomocą poczty elektronicznej, obsługiwanej przez pracowników Sekcji ds. przemocy w rodzinie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Pod adresem e-mail- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., można anonimowo uzyskać porady i informacje między innymi o: zjawisku przemocy; możliwości uzyskania wsparcia psychologa, radcy prawnego bądź pracownika socjalnego; miejscach, gdzie można zgłosić podejrzenie przemocy; procedurze Niebieska Karta; adresy lokalnych placówek niosących pomoc na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
  • Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” skierowane do rodzin zagrożonych problemem przemocy, wśród których znalazły się te objęte systemem pomocy społecznej, czyli dla rodzin z dzieckiem/ dziećmi, u których występują problemy opiekuńczo- wychowawcze i dla rodziny objętych procedurą „Niebieskiej Karty” oraz  odrębne spotkania dla rodzin biologicznych, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej (praca nad reintegracją rodziny). Program warsztatów pn. „Szkoła dla rodziców” ma  wzmocnić rodziny w wiedzę i umiejętności, zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemu agresji i przemocy, zapobiec powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych i tym samym przyczynić się do propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich i metod wychowawczych.  Program warsztatów będzie realizowany  przez 10 tygodni: od września do listopada 2018r. Zajęcia są realizowane przez pracowników GCPR posiadających udokumentowane uprawnienia do realizacji programu.
  • Spotkania edukacyjne z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli dotyczące  nauki nazywania emocji i kierowania nimi. Zajęcia będą realizowane w październiku przez psychologa GCPR. Celem warsztatów skierowanych do rodziców najmłodszych będzie profilaktyka przemocy wobec dzieci. W wielu przypadkach podłożem problemu jest bezradność w zakresie opiekuńczo- wychowawczym. Warsztaty mają pomóc nazywać emocje, kierować nimi, zrozumieć dziecko.
  • Cykl spotkań grup wsparcia dla rodzin dotkniętych problem przemocy domowej trwa już od 13 września i  realizowany jest przy współudziale funkcjonariuszy Policji z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz pracownika socjalnego Sekcji ds. przemocy. Dzięki spotkaniom ze specjalistami, w tym z kuratorami sądowymi, pracownikami socjalnymi, psychologiem, przedstawicielami SOW, Policji, która przeprowadzi również  warsztaty  z  elementami samoobrony, uczestnicy grup wsparcia będą mogli pozyskać wiedzę zapobiegającą w przyszłości zachowaniem przemocowym.
  • Warsztaty pn. „Reaguję bez przemocy”,  rozpoczną się w październiku. Podczas zajęć omówione zostaną zasady współżycia w rodzinie i społeczeństwie.  Zajęcia w dwóch równoległych grupach będą realizowane przez psychologów GCPR. Celem spotkań będzie wypracowanie zasad właściwego reagowania w sytuacjach trudnych, zapobieganie zachowaniom agresywnym i przemocowym.
  • Szkolenia z zakresu procedury „Niebieskiej Karty” dla przedstawicieli oświaty i ochrony zdrowia prowadzone będą przez pracowników socjalnych GCPR oraz funkcjonariuszy Policji z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.
  • W ramach podejmowanych w projekcie działań zostanie także wydany informator w zakresie lokalnego systemu wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc domową.

Podsumowaniem programu będzie konferencja, do udziału w której zostaną zaproszeni przedstawiciele podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

 

 

mł.asp. Agata Kądziołka-Świderska

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp