W związku z ogłoszeniem z dnia 12.08.2019 r. o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.5 Usługi społeczne, w wyznaczonym terminie, tj. do 2 września 2019 r., swoje oferty złożyło 2 oferentów.
 
Po dokonaniu analizy i oceny ofert wyłoniono 1 partnera.
 
Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG”, ul. Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 
Uzasadnienie naboru
 
Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” spełniło wymogi formalne zwarte w ogłoszeniu naborze. Złożona oferta uzyskała wysoką ocenę merytoryczną (90/100 pkt.).
 
 
Monika Józwa
Wydział Spraw Społecznych
 
Fot. Daniel Adamski

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki